Install party per obrir la Xarxa Experimental

Cal inscripció prèvia en l’enllaç

Hi haurà mercat de joguines antigues en la terrassa de Canòdrom

Comencen abans que nosaltres, així que podre, accedir a per la escala exterior sense problema

Canòdrom facilita a Pedro contacte persona responsable del mercat per qualsevol cosa

Com que la terrassa estara oberta, hem d’anar amb compte de no deixar la sala oberta si no esteu a dintre i que quedi tancada quan acabem

Per l’accés a la sala consergeria està al cas perquè ens doni accés a la sala específica (i quan acabem, tanqueu i li tornem)

Tasques com a proposta de guió de la sessió, l’aniré actualitzant/editant

Presentació informació

Problemes a resoldre per ordre de prioritat

1. Corregir connexions ctrl1 i test1

 • ctrl1 està connectat a WAN (dhcp client), per una banda això genera a la xarxa una ruta per defecte incorrecte, per l’altre, impedeix l’accés a test1
 • ctrl1 hauria de connectar amb test1 via wan a lan respectivament (amb alta probabilitat està al revés de lo que hauria de ser)
 • verificar que amb la correcció es té accés a test1
 #+name: sourceblock_created_2024-05-31_17-38-10
 #+begin_src sh
for host in bcn-tb-ctrl0 bcn-tb-ctrl1 bcn-tb-ctrl2 bcn-tb-ctrl3 bcn-tb-ctrl4; do
    echo "---- ${host} ----"
    ssh "${host}" 'echo "   ( ${HOSTNAME} )" && ip r'
done
 #+end_src

 #+RESULTS: sourceblock_created_2024-05-31_17-38-10
 #+begin_example
 ---- bcn-tb-ctrl0 ----
    ( device42 )
 default via 192.168.20.1 dev eth0.2 proto static src 192.168.20.6 
 default via 192.168.20.1 dev eth0.2 proto 7 metric 10 
 10.0.0.0/24 dev br-lan proto kernel scope link src 10.0.0.42 
 10.0.0.0/24 dev anygw proto static scope link metric 2147483647 
 45.150.187.58 via 192.168.20.1 dev eth0.2 proto static 
 192.168.2.0/24 dev vpn proto static scope link 
 192.168.20.0/24 dev eth0.2 proto kernel scope link src 192.168.20.6 
 ---- bcn-tb-ctrl1 ----
    ( device15 )
 default via 192.168.20.1 dev eth0.2 proto static src 192.168.20.7 
 default via 192.168.20.1 dev eth0.2 proto 7 metric 10 
 10.0.0.0/24 dev br-lan proto kernel scope link src 10.0.0.15 
 10.0.0.0/24 dev anygw proto static scope link metric 2147483647 
 192.168.2.0/24 via 10.0.0.42 dev br-lan 
 192.168.20.0/24 dev eth0.2 proto kernel scope link src 192.168.20.7 
 ---- bcn-tb-ctrl2 ----
    ( device20 )
 default via 10.0.0.15 dev eth0-1_17 proto babel onlink 
 10.0.0.0/24 dev br-lan proto kernel scope link src 10.0.0.20 
 10.0.0.0/24 dev anygw proto static scope link metric 2147483647 
 ---- bcn-tb-ctrl3 ----
    ( device29 )
 default via 10.0.0.15 dev eth0-1_17 proto babel onlink 
 10.0.0.0/24 dev br-lan proto kernel scope link src 10.0.0.29 
 10.0.0.0/24 dev anygw proto static scope link metric 2147483647 
 ---- bcn-tb-ctrl4 ----
    ( device9 )
 default via 10.0.0.15 dev eth0-1_17 proto babel onlink 
 10.0.0.0/24 dev br-lan proto kernel scope link src 10.0.0.9 
 10.0.0.0/24 dev anygw proto static scope link metric 2147483647 
 192.168.2.0/24 via 10.0.0.42 dev br-lan 

 # org-babel sh executed on [2024-05-31 Fri 18:05:55]
 #+end_example

2. Reflashejar routers restants i assignar rols a devices

Pedro porta els routers i cables a la sessió

 • ctrl5
 • ctrl6
 • test2
 • test3
 • test4
 • test5
 • test6

3.credencials per accés a testbed

qui vol? que preparin: (1) ssh pubkey, (2) wg pubkey

4. serial adapters for ctrl-test for better dev connectivity

We propose that battlemesh pays for this

5. start/review experiments coordination

improve management firmware

6. network profile: afegir ruta estàtica

No és essencial, però ajuda a fer més resilient la connexió cap a la VPN, de fet, degut al problema de ctrl1 i test1 s’ha hagut d’afegir la ruta manualment

ip route add 192.168.2.0/24 via 10.0.0.42

7. network profile: repàs de nous canvis @ilario , reflashegem?

Las modíficaciones son mínimas:

 1. cada router de management tiene una ip diferente y fija en su puerto wan
 2. he aplicado las coordinadas que Pedro asignó en el pad (no sé si al final se han seguido estas coordinadas o cuáles son las reales?)

propuesta de reflashear con nueva versión

8. network profile: DNAT a test router

podria haver un DNAT cap al port ssh, per exemple ctrl:2222 -> test:2222, també podria ser útil per exposar altres ports de la xarxa test que volguem monitoritzar

9. network profile: afegir script text file prometheus? (o més dinàmic?)

per monitorització amb més detall en xarxa ctrl o test que vulguem mostrar

Properes trobades

 • Ens veiem a la trobada de lorawan? fem convocatòria com a dweb per aquí?
 • Oficialment tornen les trobades a la tardor, volem fer alguna específica?