eXOtemp-p1 : alta de soci

Recopilació de dades

Amb els formularis:

TODO: Notificació amb tiquet (necessita potencialment: webhooks a liberaforms)

Alta en Dolibarr:

Confirmar que la persona no ha sigut sòcia prèviament, si és el cas, reutilitzar l’entrada “Soci” i “Tercer”, revisant tota la informació i tornant a activar l’afiliació.

En cas d’equivocació: afegir al Tercer l’àlias: “ANTIC”

Menú: Soci/Nou soci

Peculiaritat:

 • Identificador d’usuari(uidNumber) =20{id soci}
 • Identificador de grup(gidNumber)=30001

On {id soci} es calcula mirant el següent número al llistat de tots els socis.

Un cop Validat seguim amb l’afiliació, alta de tercer i SEPA:

Afiliació

crearem una Afiliació des de la solapa d’afiliacions amb:

 • Data afiliació: 1/1/2099
 • Import: 0
 • Acció complementaria al registre: Res

Alta de “Tercer”

Aquí hi ha la informació per facturació (no necessàriament socis), ha de quedar associat a l’objecte “Soci”.

Hi ha dos camps amb el mateix text. El primer correspon al NIF espanyol i el segon al NIF Intracomunitari. Per defecte aquest segon no l’omplirem.

En el cas de persones jurídiques, afegim a Contactes/Adreces el nom i correu d’una persona de contacte.

Document SEPA

Necessitem el codi de client (CUXXXX-XXXXX) per generar el document SEPA, aquest serà l’etiqueta del codi BAN.

Pestanya de Tercer: Informació sobre el pagament

Cal introduir totes les dades dels camps indicats, marcant la domiciliació com RECUR. La referencia del mandat únic es deixarà en blanc ja que el sistema la generarà automàticament.

Demanem l’IBAN, però Dolibarr/el document SEPA necessita més dades.
Podem obtenir les dades que falten amb schwifty, un mòdul de Python que funciona offline:

from schwifty.iban import IBAN
compte = IBAN(iban)
print(compte.bank)
{'country_code': 'ES', 'primary': True, 'bank_code': '3025', 'bic': 'CDENESBB', 'name': 'CAIXA DE C. DELS ENGINYERS-C.C. INGENIEROS, S.C.C', 'short_name': "C. D'ENGINYERS"}

Aquest document es genera i s’envia a la nova persona / entitat sòcia.

Un cop signada l’afegim al “tercer” a Dolibarr, a la pestanya “Documents”.

Alta factura recurrent (pantilla en Dolibarr)

Es crea un esborrany de factura amb:

 • Títol: “Quota soci de xxx”
 • Servei predeterminat Quota XXX
 • nota pública: Quota sòcia

Després es converteix en “plantilla”:

 • Plantilla de document: rebutexo
 • Freqüència: 1 mes
 • Data propera generació: 1 del següent mes
 • Num màxim de generació: 240 per defecte (TODO: comprovar si n’hi ha que caduquen? 240 mesos → 20 anys)
 • Estat de factures generades: Validada (a pagar)