eXOtemp-p13 categorització de temes en àgora

Aquest document és un esborrany començat en exo-processos 2023-3-31 amb @rafaelgarcia i @exopedro

Funció: Separar entre: (1) informació vigent o actual o activa, (2) informació històrica, inactiva o ja processada.

Antecedents

Partint d’aquesta conversa, potser podem aclarir i consensuar com netegem temes de l’agora Com netejar converses resoltes? , anem a veure si podem formalitzar-ho com a document de guia

Documentació de què vol dir closed, unlisted i archived The difference between Closed, Unlisted and Archived topics - moderators - Discourse Meta

Evolució

Inicialment vam començar amb l’exemple més clar on una petició, dubte o problema s’havia resolt, i llavors es podia marcar com a resolt i “arxivar-lo” per restar-li visibilitat i donar prioritat als temes no resolts

Després es va veure que no tot té estricta resolució i que simplement es pot arxivar

Funcions de l’àgora

(això potser podria ser tot un nou document però de moment ho posem aquí)

  • llista de correu, fòrums, comunicació, networking
  • estandarització de processos

Categoritzar com resolt o arxivat

Un tema pot acabar resolt o arxivat quan: es un tema que està molt lligat al present, i a una resolució molt puntual d’un tema, que, amb el pas del temps, perd rellevància

  • resolt: marca que un problema s’ha resolt i es dona una solució clara que queda confirmada
  • arxivat: el tema ha perdut rellevància, exemple d’aquesta categoria (l’exemple no vull que hi figuri en el document final, però ens pot ajudar a redactar sota quines condicions un tema pot quedar arxivat arxivat - Àgora de l'eXO )

Un cop el tema ha entrat en resolt i arxivat encara es pot trobar, encara es pot respondre, i si torna a tenir vigència o necessitat es pot revertir

Categoritzar com obsolet

En cas que el tema ha perdut rellevància, s’ha de consensuar amb els responsables :

Perquè en cas que aquests documents deixen de tenir rellevància, passen a estar obsolets, tal com suggerim aquí: eXOtemp12 document d'inici

Discussió sobre si tancar o no els temes categoritzats com resolt, arxivat o obsolet

Tot i que en el cas de resolt, es preferible obrir un fil nou citant l’antic; per evitar que un fil entri en la dinàmica de error - resolt - error - resolt, provocat per canvis d’actualització de software, de canvi en l’estat de lar xarxa, etc. Lo que fa pensar que per evitar aquesta situació, els “resolts” s’haurien de tancar (closed): evitar noves respostes