eXOtemp-p16 Criteris de desplegament de serveis

Com a criteri general per a serveis interns d’eXO que només requereixin de connectivitat HTTPS i similar aniran a través del servei de reverse proxy, és a dir, les connexions és centralitzen allà. Això també suposa un estalvi de IPv4.

La connectivitat d’aquests serveis cap a fora amb motiu d’actualitzacions i descàrrega de programari es fa a través de connectivitat IPv6.

Aquesta proposta d’organització permet aplicar regles específiques en les URL, per exemple https://exo.cat/serveiconcret podria redirigir a un servidor diferent al de https://exo.cat, i que aquest estigui tant dins com fora de l’organització, amb caràcter temporal o permanent.

Surten d’aquesta lògica tots aquells serveis que justifiquen la necessitat de disposar, en el mateix servei, de connectivitat IPv4 directe, com per exemple serveis de: correu electrònic, DNS, videoconferència, etc.